Vår natur

Jönsbackens naturreservat

Digital StillCamera

Reservatet, som bildades 1985, ligger ca 5 km sydväst om Fagersta tätort och består av ett 9,2 ha område med stora botaniska värden. I söder finns Skrikbokärret som förr i tiden utnyttjades som slåtteräng. Typiska växter för denna miljö är blåtåtel, ängsull; något mer krävande växter är kärrvial, Kung Karls spira, ängsnycklar, korallrot och ögonpyrola. Den mest ögonfallande arten är stora bestånd av den sällsynta oxstarren. Intill de våta kärret trivs klibbal, jolster, viden och björk. I norr finns ett skogsparti som är grön och frodig med lövträd som lönn, alm hägg och sälg. Buskskiktet som består av bl. a. Tibast, olvon brakved och måbär är tätt. Områdets kulturpåverkan visas av det inslag av hallon, krusbär och röda vinbär.

I floran finns bl.a. skogssallat, berggröe,dvärghäxört , tvåblad, gullpudra, kattfot och rockentrav. I Jönsbacken växer även den ganska sällsynte, vaniljdoftande orkidén purpurknipproten. Många småfåglar som rosenfink, svarthätta och stjärtmes lockas till lövskogen och kärrmarken i reservatet. I lövskogen häckar bl. a. Mindre hackspett.

Reservatet skall skötas så att den stora vegetations variationen skall bevaras. De ädlalövträden, asp och sälg gynnas framför granen och gamla och döende lövträd skall lämnas.

Naturreservatet Kråksten

Naturreservatet ligger ca 3 km öster om Fagersta på vägen mot Ängelsberg. De södra delarna av reservatsområdet utgörs av en förkastningsbrant som sluttar brant ned mot vägen och Sundbo Dammsjön och här finns ett mindre vattenfall, ”Brudslöjan”. Ovanför förkastningsbranten återfinns ett småkuperat hällmarkslandskap med inslag av rikare partier och små insprängda myrmarker. Hällmarkerna och de svagare markerna är starkt talldominerade medan de bördigare markerna mellan hällmarkerna och i branten har ett större inslag av gran och lövträd.

Stora delar av de produktiva markerna är i viss mån påverkade av sentida skogsbruksåtgärder även om beståndsåldrarna i regel är höga. Hällmarkstallskogen i området har inte brukats på länge och inslag av mycket gamla träd, över 250 år, finns på flera platser även om de flesta bestånd har en medelålder på mellan 120 och 150 år.

På en geometrisk karta från 1698 finns två stenar omnämnda, Lilla- och Stora Kråkstenen. Dessa markerade gränsen mellan byarna Sundbo, i söder och Hyppenbenning, i norr. Namnet har levt kvar och i dag kallas området för Kråkstenstrakten.

Svartbergets naturreservat

Svartbergets naturreservat bildades 1985, är omkring 9,3 hektar stort och ligger ca 4 km sydväst om Fagersta. Reservatet ligger på ett stråk med urkalk som sträcker sig genom Fagersta kommun. Regionen annars domineras av barrskog, men den kalkrika berggrunden gynnar lövträd och lundväxter och reservatet hyser en rik flora. Svartberget utgörs av ett brant skogsbevuxen kulle som reser sig i det öppna landskapet i Hedkärra. Högst upp på berget finns det ett gammalt kalkbrott. Grunda brott och spår efter brytningsförsök finns på flera håll samt ruiner efter en gammal kalkugn.

Här växer det i huvudsak barrträd, men också alm, lönn, rönn, asp, björk och gråal. Där granen står någorlunda glest finns det ett örtrikt fältskikt med arter som trolldruva, underviol, hultbräcken och blåsippa. I buskskiktet finns olvon, måbär, tibast och try. Nära kalkbrotten finns arter som tvåblad, knärot, skogsknipprot och murrutan. Fågellivet är artrikt med bl.a. svarthätta, spillkråka och pärluggla.

Syftet med reservatet är att bevara förekommande naturtyper, gynnar en rik flora och fauna samt tillvarata rekreationsvärdena.

 

Jonhagens naturreservat

Jonhagens naturreservat ligger 5 km sydväst om Fagersta tätort och bildades så sent som 1999. Jonhagen höjer sig som en skogsklädd kulle i det öppna landskapet i Hedkärradalgången. På den västra sidan, där Hedtjärn ansluter, dominera lövskog med lundkaraktär, medan i den sydöstra och västra delen finns det skog med inslag av lind, lönn samt rikligt med hassel. Norra delen är blockigare och magrare och där växer det björk, rönn och gråal samt några enstaka hasselbuskar. I bryn och i luckor växer det hägg, olvon och druvfläder och i den lundartade floran finns det hässelbrodd och lundstjärnblomma. Lämningar efter medeltida bebyggelse finns i området. Husgrund med spisröse, uthusgrund och källargrund samt odlingsrösen runt husgrunderna efter gården Västra Mårviken kvarstår.

Huvudsyftet med förvaltningen av reservatet är att vårda det så att nuvarande naturmiljö med dess biologiska värden och rekreationsvärden